DORĘCZENIE

doręczenie komornicze - Komornik Słupsk Marcin Jan ManiaW związku z wejściem w życie z dniem 7 listopada 2019 r. zmian w procedurze cywilnej, do obrotu prawnego weszła nowa instytucja tzw. doręczenie komornicze. Ma ono za zadanie w przypadku gdy pozwany, pomimo powtórnego zawiadomienia (tzw. awizowania), nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających, jak również gdy nie ma zastosowania art. 139 § 2 – 31 Kodeksu postępowania cywilnego lub inny przepis szczególny przewidujący skutek doręczenia, przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując go do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika. Powód ma od tego momentu 2 miesiące na to żeby:

    • złożyć do akt potwierdzenia doręczenia tego pisma adresatowi za pośrednictwem komornika;
    • zwrócić pismo ze wskazaniem aktualnego adresu pozwanego;
    • złożyć dowód na to, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie.

Niedotrzymanie tego terminu może skutkować zawieszeniem postępowania z urzędu.


Wniosek o doręczenie komornicze

Decydując się na skorzystanie z możliwości złożenia do akt potwierdzenia doręczenia przez komornika mamy prawo do wyboru organu. Nie jest to jednak wybór niczym nieograniczony. Wyboru komornika w tym trybie możemy dokonać według rewiru, na którego obszarze działa. Rewirem jest – zgodnie z art. 8 ust. 2 Ustawy o komornikach sądowych – obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik. Jeżeli zatem np. sprawa o alimenty toczy się przed Sądem Rejonowym w Słupsku, a pozwany zamieszkuje na terenie Koszalina, to właściwym będzie komornik, który działa na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Koszalinie.

Zobacz: dokumenty do pobrania – wniosek o doręczenie.


Procedura doręczenia

doręczenie komornicze - Komornik Słupsk Marcin Jan ManiaJest ona unormowana przepisami art. 3a i 3b Ustawy o komornikach sądowych. Wskazuje ona, że komornik dokonuje doręczenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania zlecenia przez stronę. Należy pamiętać, iż zlecenie jest skuteczne, gdy zostało złożone bez braków formalnych (a zatem także należycie opłacone).

W przypadku, gdy komornik nie zastanie adresata we wskazanym miejscu, dokonuje ustalenia, czy rzeczywiście zamieszkuje on pod tym adresem. Taka czynność jest utrwalana w formie protokołu.

   • Jeżeli dojdzie do ustalenia, że adresat mieszka pod wskazanym adresem, komornik w jego skrzynce umieszcza zawiadomienie o podjętej próbie doręczenia. Zawiera ono informacje o możliwości odbioru pisma w kancelarii komornika wraz z pouczeniem, iż należy to zrobić w terminie 14 dni od dnia umieszczenia zawiadomienia pod rygorem przyjęcia, że pismo zostało doręczone w ostatni dniu tego terminu. Komornik zgodnie z przepisem ma obowiązek pouczenia zastanego dorosłego domownika o możliwości odbioru pisma przez adresata. Po bezskutecznym upływie terminu, organ egzekucyjny zwraca pismo wraz z informacją o dokonanych ustaleniach i dacie jego doręczenia.
   • Gdy w czasie czynności ustali się, iż adresat nie mieszka w tym miejscu, takie pismo zwraca się zlecającemu. Równocześnie informując o poczynionych ustaleniach. To samo robi się, gdy nie uda się ustalić, czy adresat mieszka pod tym adresem. Zlecający w takim przypadku może wystąpić do komornika z wnioskiem o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata.

Koszty

doręczenie komornicze - Komornik Słupsk Marcin Jan ManiaOpłata podstawowa za doręczenie komornicze wynosi zgodnie z art. 41 Ustawy o kosztach komorniczych – 60,00 złotych.

Gdy adres nie jest zlecającemu znany należy uiścić dodatkową opłatę w wysokości – 40,00 złotych za ustalenie adresu zamieszkania adresata.

Do składanego wniosku warto załączyć dowód uiszczenia opłaty – w celu przyśpieszenia postępowania.

Jeżeli do doręczenia ma dojść poza miejscowością, w której znajduje się siedziba organu egzekucyjnego, przysługują mu koszty przejazdu w wysokości 1 km –1,15 złotych. Natomiast w sytuacji, gdy między siedzibą kancelarii a miejscem docelowym, będącym w tym samym miejscu, odległość wynosi ponad 10 km, komornikowi przysługują zryczałtowane koszty w wysokości 20,00 złotych.

Suma sumarum, po zakończeniu postępowania, zlecający otrzyma postanowienie o kosztach przeprowadzonego postępowania.

Przeczytaj również: