FAQ

FAQ - Komornik Słupsk Marcin Jan Mania

z angielskiego Frequently Asked Questions – czyli często zadawane pytania. Dział ten zawiera zbiór najczęściej zadawanych przez strony pytań oraz odpowiedzi na nie.

Kim jest Komornik Sądowy ?

zgodnie z art. 2 ustawy o komornikach sądowych jest on funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Podlega on nadzorowi sądu oraz odpowiedzialnemu nadzorowi sprawowanemu przez prezesa sądu rejonowego przy którym działa. Komornik jest organem władzy publicznej ale tylko w zakresie wykonywania przez siebie czynności w postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających.

Jakie zadania ma do wykonania Komornik Sądowy ?

w ramach obowiązujących przepisów komornika wykonuje następujące zadania:

 • orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenia roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym (m.in. postępowania w zakresie egzekucji alimentów);
 • inne tytuły wykonawcze oraz tytuły egzekucyjne, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
 • postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
 • dokonuje bezpośrednich doręczeń adresatowi zawiadomień sądowych, pism procesowych oraz innych dokumentów sądowych za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo też stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje. Podejmuje również na wniosek zleceniodawcy czynności zmierzające do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata;
 • sporządza protokół stanu faktycznego;
 • sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty;
 • wykonuje inne zadania określone w innych ustawach (m.in. eksmisję).

Czy Komornik Sądowy może mnie wylegitymować ?

tak zgodnie z treścią art. 28 ustawy o komornikach sądowych ma prawo wylegitymować osobę w celu ustalenia jej tożsamości ale tylko w ramach wykonywanych przez siebie zadań wynikających z ustawy.

Czym jest właściwość (rewir) Komornika Sądowego ?

jest to teren na którym komornik może zgodnie z przepisami działać, obszar ten nazywa się rewirem. Co do zasady jest to obszar właściwy dla sądu rejonowego przy którym działa komornik. Po spełnieniu ustawowych warunków komornik może działa na obszarze sądu apelacyjnego, na obszarze którego znajduje się jego rewir. Informacje o tym, że może on przyjmować sprawy spoza swojego rewiru powinna być umieszczona na stronie właściwego sądu rejonowego. W przypadku wyboru wierzyciel do wniosku egzekucyjnego powinien dołączyć oświadczenie o wyborze komornika (druk – plik .pdf druk – plik .doc).

Czy składając wniosek do Komornika Sądowego muszę zostawić mu oryginał tytułu wykonawczego ?

Tak jest to niezbędne, albowiem komornik działa jedynie na podstawie oryginalnych dokumentów. Ma to za zadanie chronić interes dłużnika przed tym żeby nieuczciwy wierzyciel nie wszczął na podstawie tego samego tytułu wykonawczego kilku postępowań u różnych organów egzekucyjnych. W postępowaniach egzekucyjnych w przedmiocie egzekucji alimentów ważnym jest ażeby przed złożeniem tytułu do komornika sporządzić sobie jego kopię. Będzie można się nią w razie potrzeby posługiwać, chociażby w przypadku ubiegania się o wypłacanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Czym jest tytuł wykonawczy ?

jest to dokument umożliwiający wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Składa się on z dwóch elementów:

tytułu wykonawczego

zgodnie z treścią art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego jest to:

 • orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu;
 • ugoda zawarta przed sądem;
 • orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu;
 •  inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej;
 • akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie określonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie;
 • akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności;
 • określone w powyższych podpunktach akty notarialne, w których niebędąca dłużnikiem osobistym osoba, której rzecz, wierzytelność lub prawo obciążone jest hipoteką lub zastawem, poddała się egzekucji z obciążonego przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej zabezpieczonemu wierzycielowi.

oraz

klauzuli wykonalności

jest to wzmianka dokonywana przez sąd, iż tytuł egzekucyjny nadaje się do przymusowego wykonania w trybie postępowania egzekucyjnego. Jest ona umieszczana na tytule egzekucyjnym w formie pieczęci lub nadruku. Jej treść wynika z treści rozporządzenia w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności. Wygląda ona następująco:

„W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, dnia ….. 20….. r. Sąd ….. w ….. stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości/w zakresie ….. oraz poleca wszystkim organom, urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie będą wezwane, udzieliły pomocy.“

Mając te dwa elementy mówimy o tytule wykonalności, z którym można się udać do komornika w celu wyegzekwowania swojego roszczenia.