EGZEKUCJA ALIMENTÓW

Postępowanie w przedmiocie egzekucji alimentów

Egzekucja alimentów jest jednym z podstawowych zadań komornika. W przypadku, gdy dłużnik uchyla się od płacenia alimentów wierzycielowi, uprawniony do świadczeń może złożyć wniosek egzekucyjny do właściwej kancelarii. Ma to na celu zainicjowanie wyegzekwowanie tego obowiązku przez funkcjonariusza publicznego jakim jest komornik.

Wniosek egzekucyjny

Wniosek egzekucyjny może być złożony na urzędowym formularzu (DRUK – plik .pdf DRUK – plik .docx) bądź też w inny sposób – na przykład na sporządzony przez tutejszą kancelarię specjalny wniosek (DRUK – plik .pdf DRUK – plik .docx). Ważnym jest, aby wraz z wnioskiem złożyć do komornika oryginał tytułu wykonawczego (link). We wniosku poza podstawowymi danymi personalnymi stron, należy zawrzeć wszelkie znane nam dane na temat majątku dłużnika. Takie działanie ma na celu przyspieszenie prowadzonego postępowania. Należy również podkreślić, iż celowym jest sporządzenie dla siebie co najmniej jednej kserokopii składanego tytułu wykonawczego. Później może się ona okazać bardzo przydatna, chociażby przy składaniu wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Nie zawsze warto bowiem poświęcać dodatkowy czas na wizyty w sądzie czy w kancelarii komornika.

Co w przypadku bezskuteczności ?

Nie zawsze udaje się ażeby egzekucja alimentów od razu po wszczęciu było skuteczne. Nieraz dłużnik może nie móc znaleźć zatrudnienia lub z innych przyczyn nie mieć środków. W takim przypadku z uwagi na bezskuteczność wierzyciel może wystąpić do odpowiedniego funduszu alimentacyjnego o przyznanie mu świadczenia. Wymaganym jest ażeby egzekucja alimentów prowadzona przez komornika była bezskuteczna przez co najmniej okres 2 miesięcy. Po upływie takiego okresu czasu należy złożyć u komornika wniosek (DRUK – plik .pdf DRUK – plik .docx) o wydanie zaświadczenia o bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego. Z tym dokumentem zaś trzeba się udać do odpowiedniego urzędu gminy lub miasta. Obecnie kryteria, jakie trzeba spełnić, aby ubiegać się o przyznanie środków kształtują się w następujący sposób:

    • dochód w gospodarstwie domowy na jednego członka nie może być większy niż 800,00 zł miesięcznie;

    • uprawniony nie został umieszczony w pieczy zastępczej albo w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymania;
    • alimentowany nie ukończył 18 lat, a jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej to do momentu ukończenia 25 lat, a jeżeli jest osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności uprawnienie do pobierania świadczenia ma bezterminowe;

    • uprawniony nie zawarł związku małżeńskiego.

Maksymalna kwota, jaką może wypłacić fundusz na jednego uprawnionego to 500,00 zł.

Należy pamiętać, ażeby każdorazową zmianę w sytuacji majątkowej i rodzinnej, zgłaszać odpowiedniemu organowi. W przypadku, gdy przesłanki do wypłacania funduszu ustaną, a świadczenie będzie pobierane, należy liczyć się z tym, że jako niezasadne będzie podlegało zwrotowi wraz z odsetkami.

Odpowiedzialność karna

W związku z wprowadzonymi zmianami w Kodeksie karnym obecnie, zgodnie z treścią art. 209 K.k. dłużnik, który uchyla się od wypełnienia nałożonego na niego obowiązku alimentacyjnego doprowadził do powstania zaległości stanowiącej równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych lub gdy opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Dzięki wprowadzonym zmianom, gdy zaległość dłużnika względem wierzyciela spełnia ww. przesłanki może on złożyć do organów ścigania zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa wraz z wnioskiem o ściganie. Należy przy tym pamiętać, iż w przypadku, gdy alimenty wypłacane są z funduszu alimentacyjnego obowiązek denuncjacji spoczywa na tym organie i dokonuje on tego z urzędu.

Aktywność stron postępowania

Istotnym faktem jest że dla sprawnego i prawidłowego działania postępowania strony muszą informować o każdorazowej zmianie istotnych okoliczności organ egzekucyjny. Wierzyciel musi pamiętać o informowaniu o otrzymywanych bezpośrednio od dłużnika alimentach, które przyjął. Dłużnik zaś o zmianie jego sytuacji majątkowej (np. zmianie zakładu pracy). Obie strony mają również obowiązek informowania komornika o zmianie miejsca zamieszkania. Komornik również raz na pół roku dokonuje z urzędu czynności niezbędnych do ustalenia stanu majątkowego dłużnika. Dłużnik powinien wykazać się aktywnością, ażeby ograniczyć powstawanie kolejnych kosztów prowadzonego postępowania, które w praktyce obciążają właśnie jego.

Żeby uniknąć zatem takiej sytuacji, należy regulować zobowiązanie zgodnie z treścią tytułu wykonawczego.

Przeczytaj również: